Privacy beleid

1. Verwerking van persoonsgegevens van leden van de Badmintonclub Grubbenvorst

Persoonsgegevens leden
De persoonsgegevens van de leden worden door Badmintonclub Grubbenvorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie voor o.a. informatieverstrekking en uitnodigingen
 • Factuur voor contributie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De schriftelijke aanmelding als lid;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Badmintonclub Grubbenvorst de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.
 • Bankrekening nummer bij toestemming auto-incasso van de contributie.

Jouw persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur, de penningmeester  en de trainer jeugdleden van Badmintonclub Grubbenvorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van je lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  Uitzondering vormen de gegevens, uitgezonderd bankrekening nummer, van de afgemelde leden gedurende het bestaan van de vereniging.

Verstrekking lijst met persoonsgegevens aan de leden
Op verzoek wordt aan de organisatie van een door de vereniging geregelde activiteit een adreslijst van de uit te nodigen leden verstrekt.
Gegevens uit deze lijst mag alleen voor het betreffende doel gebruikt worden en niet aan derden verstrekt worden.

Persoonsgegevens bestuursleden
Naast de persoonsgegevens voor leden worden voor de bestuursleden aanvullende persoonsgegevens door Badmintonclub Grubbenvorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de wet (o.a. inschrijving Kvk, bank)
 • Volmacht van rechtshandelingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De benoeming van de functie van bestuurslid door de leden van de Algemene Ledenvergadering conform de statuten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Badmintonclub Grubbenvorst de volgende aanvullende persoonsgegevens van een persoon vragen, die een functie als bestuurder van de vereniging bekleedt:

 • Kopie paspoort
 • BSN nummer

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur en penningmeester van Badmintonclub Grubbenvorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de functie als bestuurslid en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • Uitzondering vormen de gegevens, uitgezonderd bankrekening nummer, van de afgemelde leden bestuursleden gedurende het bestaan van de vereniging. 


2. Foto’s
Foto’s genomen tijdens de algemene ledenvergadering en andere activiteiten van de Badmintonclub Grubbenvorst kunnen voor promotiedoeleinden en op de website geplaatst worden.
De foto’s worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het bestaan van vereniging

3. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Dit kan gebeuren vanwege:

 • Wettelijke verplichting in verband met gemeentelijke subsidiedoeleinden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

 

4. Bewaartermijn
Badmintonclub Grubbenvorst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uitzondering vormen de gegevens, uitgezonderd bankrekening nummer, van de afgemelde leden gedurende het bestaan van de vereniging.


5. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De bestuursleden, die namens Badmintonclub Grubbenvorst van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze gegevens zijn tevens beveiligd met een wachtwoord
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


6. Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jouzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


7. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met het bestuur van Badmintonclub Grubbenvorst op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


8. Vragen
Als je naar aanleiding van dit privacy document nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Bestuur Badmintonclub Grubbenvorst
Via email: secretariaat@bcgrubbenvorst.nl